Archives

0

[Football] X'Jonqoshom iz-Zghazagh Maltin

Paul Grech Tuesday, January 20, 2009 , ,
Matul dawn il-hmistax-il sena li ilhi nikteb dwar l-isport kemm il-darba gejt mitlub nattendi laqghat li fihom, b’hafna pompa, jithabbar xi ftehim esklussiv bejn klabb Malti u xi iehor barrani.

Tant li issa sirt kwazi nbassar dak li jkun se jigri: l-ewwel ikun hemm it-thabbir tal-ftehim – haga li generalment issehh fil-presenza ta’ xi amministratur minuri mill-klabb barrani – fost hafna kliem dwar kemm se jkun ta’ beneficju dan il-pass, imbaghad ikun organizzat xi kamp zghir tat-tahrig ghat-tfal Maltin u mbaghad…u mbaghad xejn. Donnu jintesa kollox u l-beneficji li tant ikun intqal dwarhom qisu mhu xejn.

Il-ftehim bejn in-nursery ta’ Birkirkara u l-klabb ta’ Atalanta pero’ kisret dawn l-impressjonijiet kollha ghax f’Dicembru li ghadda, ghat-tielet sena konsekuttiva, tlett kowcis mill-klabb Taljan – Massimo Biffi, Luca Silvani u Matteo Moranda - kienu Malta biex jtellghu sessjonijiet ta’ tahrig ghat-tfal tal-klabb Karkariz.

Fost it-tlieta, Biffi huwa l-iktar veteran, kowc tal-gowlkipers b’hafna stejjer x’jirrakkonta dwar karriera twila li ratu jkun il-preparatur ta’ nies bhal Cristian Abbiati. Ghalhekk m’hi l-ebda sorpriza meta huwa jiehu r-riedni tal-konversazzjoni. “Birkirkara avvicinawna biex ikun hemm ftehim bejn iz-zewg klabbs u wara perjodu ta’ studju ddeciedejna li naccettaw. Harisna lejn hafna affarijiet, mhu l-inqas is-serjeta tal-klabb u l-attitudni tal-kowcis. Nahseb li huwa certifikat tajjeb ghan-nursery ta’ Birkirkara li ahna accettajna li nidhlu f’dan il-ftehim ghaliex huma l-uniku klabb barra mil l-Italja li ahna ghandna ftehim simili mieghu.”

Unur tassew specjalment meta tqis it-tradizjoni ta’ l-Atalanta fil-futbol Taljan. Ghaliex, filwaqt li Coppa Italia mirbuha fl-1963 tibqa’ l-uniku unur nazzjonali ta’ dan il-klabb min Bergamo, mis-settur taz-zghazagh ta’ l-Atalanta hargu talenti bhal Roberto Donadoni, Alessandro Tacchinardi, Tomas Locatelli, Cristian u Damiano Zenoni, Riccardo Mantolivo u Giampaolo Pazzini.

Tant hu prolifiku s-settur taz-zghazagh taghhom li huwa meqjus l-aqwa wiehed fl-Italja u s-seba’ wiehed fl-Ewropa meta tqis in-numru ta’ plejers li hargu minnu u li jilghabu fl-oghla divizjoni tal-pajjiz.

Ovvja ghalhekk il-mistoqsija: x’inhu s-sigriet? “Is-sigriet, jekk tista’ ssejahlu hekk, hu li r-responsabli tas-settur taz-zghzagh ta’ l-Atalanta – Mino Favini – jishaq li min eta’ zghira nahdmu hafna fuq it-teknika tal-plejers. Hemm ukoll hafna fiducja fil-kowcis fejn isir hafna xoghol biex ikollna l-ahjar preparaturi possibli, nies li jafu jahdmu maz-zghazagh u jafu l-ahjar mod li bih jaghlmuhom kif ghandha tintlghab il-loghba.”

“Naturalment, jghin hafna li bhala socjeta, l-Atalanta hija wahda li min dejjem adottat strategija fejn taghti spazju liz-zghazagh. B’hekk meta plejer jigi maghna jaf li jekk hu jahdem bizzejjed mela se jinghata cans ma’ l-ewwel tim. Ma’ klabbs ohra forsi dan mhux il-kaz u ghalhekk ix-xoghol li jkun qed isir mis-settur taz-zghazagh ikun inqas apparenti.”

Tghin ukoll xibka ta’ osservaturi mxerda madwar l-Italja bil-ghan li jindikaw l-ahjar talent. “Hafna mill-plejers taghna jigu miz-zona ta’ Bergamo pero’ ngibu plejers mill-bqija ta’ l-Italja. Mhux dejjem ikun facli ghalihom ghaliex dawn ikunu zghazagh ta’ erbatax, hmistax-il sena li qed jinfirdu mill-familja taghhom ghal l-ewwel darba.”

“Pero’ ahna naghmlu dak kollu li nistghu biex nghinuhom. Ghandna psikologa li l-hin kollu ssegwihom biex tara kif inhu l-istat mentali taghhom u bhala kowcis inkunu qed inharsu lejn il-mod li bih huma jkunu qed jagixxu.”

Hawn tqum diskussjoni dwar l-importanza ta’ l-element mentali fil-futbol – “hawn plejers li uzaw is-sahha mentali taghhom biex ipattu ghan-nuqqasijiet fizici taghhom” – jintervjeni Moranda. Hawn ukoll, naslu ghar-raguni wara l-presenza tal-kowcis ta’ l-Atalanta f’pajjizna.

“Ahna nigu biex naraw kif miexi x-xoghol fil-klabb ta’ Birkirkara u x’qed jaghmlu l-kowcis ta’ dan il-klabb. Pero’ naturalment xogholna huwa wkoll li naraw x’talent hawn halli jekk ikun hemm xi hadd tal-kalibru li ta’ l-Atalanta mela nkunu nistghu navvicinawh.” Huwa ghalhekk li kull min mar jara t-Tournament tal-Milied organizzat min-nursery ta’ Birkirkara setgha jara t-tlett kowcis fl-attendenza prattikament ghal kull loghba.

S’issa, hadd ghadu ma’ gibdilhom l-attenzjoni. “Nghidlek id-dritt, qabel ma’ gejt hsibt li l-livell se jkun aghar milli hu,” Biffi jammetti. “Teknikament nahseb li mhux hazin, anzi nghid li tajbin, u min sena ghal l-ohra qed naraw titjieb gradwali li huwa fattur posittiv hafna. Izda s’issa ma rajna l-hadd li jaf ikun tajjeb bizzejjed ghalina.”

Din li, teknikament, il-plejers Maltin huma tajbin spiss tintqal. Izda, allura, jekk dan huwa l-kaz kif inhi li l-ebda plejer mhu tal-livell li jridu huma? “Trid tara wkoll il-livell agonistiku. Mod jien nilghab tajjeb meta l-plejers ta’ madwari qed jaghtuni l-ispazju u mod kompletament differenti meta jien irrid nilghab daqstant iehor tajjeb bi plejers jipressawni. Il-kapacita li taghmel l-istess mossi imma iktar malajr u iktar taht pressjoni hija dik li taghmel id-differenza.”

Hija din il-kapacita’ li, apparentament, hija nieqsa miz-zghazagh Maltin anke’ jekk Biffi jishaq li “kull sena qed naraw titjib”. Ma jidirx it-tip ta’ karattru li johrog b’kumment simili biex jimpresjoni jew jikkuntenta, u ghalhekk ghandu jittiehed bhala kumpliment. Wara kollox, huwa dan il-beneficju ewlieni ta’ zjarat bhal dawn.

Wara l-intervista Franco Agius, wiehed mill-kowcis ewlenin ta’ Birkirkara, jistqarr kemm jitghalmu mis-sessjonijiet tat-tahrig tat-Taljani. “Ninnotaw kif jagixxu u l-mod li bih ibiddlu t-tahrig. Impossibli ma’ titghallimx minghandhom meta tqis ix-xoghol li huma jaghmlu ta’ kulljum.” U hija b’dawn il-lezzjonijiet li jiehdu l-kowcis Maltin – iktar milli b’dawk li jkunu qed jiehdu t-tfal waqt is-sessjonijet – li l-livell ikun qed jghola.

Dan l-artiklu gie ppublikat fl-edizjoni tas-17 ta' Jannar tal-GENSillum / This article was published in the17th January 2009 issue of IL-GENSillum.

0

[Athletics / Atletika] Intervista ma' Tony Chircop

Paul Grech Saturday, January 17, 2009 , , ,
Jekk tuza l-unuri moghtija fi tmiem is-sena bhala l-parametru li jiggudika jekk sport kienx success jew le fit-tnax-il xhar ta qabel, mela l-konkluzjoni tieghek se tkun li l-2008 kienet wahda fallimentari ghal l-isport ta' l-atletika.

Dan wara li l-ebda atleta ma rnexxielu jnizzel ismu jew isimha fil-lista ta' dawk li l-Kumitata Olimpiku Malti ghazel bhala l-iktar sportivi li marru tajjeb is-sena li ghadha kif intemmet. Nuqqas li jispikka l-aktar meta tqis ir-regolarita li biha dan l-isport kien prezenti fil-passat.

Imma r-realta hija differenti ghaliex dak hu kejl zbaljat: is-success ma jitqiesx biss mir-rizultati ta' l-individwi imma minflok b'dak li jkun sar b'mod komplessiv mil l-isport partikolari kollu.

Dik certament hi l-ideja ta’ Tony Chircop, president tal-Malta Amateur Association.

“Is-sena li ghaddiet ma kienx hemm Loghob tal-Pajjizi z-Zghar izda dan ma jfissirx li kienet sena nieqsa mis-success,” huwa stqarr waqt intervista ma’ Sportiv. “Anzi ahna ghandna numru ta’ kompetizzjonijiet fejn il-livell huwa sahansitra oghla min dak tal-GSSE.”

“Ahna ta’ kull sena jkollna l-Indoor u l-Outdoor Championships jew fuq livell Ewropej inkella fuq wiehed Mondjali. Niehdu sehem ukoll fil-European Cup b’tim kompost min atleti Maltin flimkien ma’ uhud mil-Liechenstein, Monaco u San Marino, anke jekk il-maggoranza jkunu atleti Maltin. Hawn ikun hemm timijiet ta’ kalibru oghli bhal ma’ huma l-Awstrija, l-Izrael, l-Albanija u Cipru. Din is-sena rajna titjib fil-klassifikazzjoni miksuba specjalment fost in-nisa fejn spiccajna s-seba min erbatax.”

Is-success f’din il-kompetizzjoni jwassal ghal mistoqsija jekk wasalx iz-zmien li jkun hemm tim maghmul esklussivament min atleti Maltin.

“Min din is-sena, l-format ta’ din il-kompetizzjoni nbidel fejn issa saret il-European Team Cup u l-punti se jitqassmu fuq id-dixxiplini kollha. Dan ifisser li jrid ikollok tim aktar komplet u jekk ahna konnha qeghdin nahsbu li niehdu sehem b’tim Malti mela issa se jkollna nipposponu dik id-decizjoni.”

Kompetizjoni ohra li qed tikber fl-importanza hija l-International Meet li l-MAAA qed taghmel appuntament ta’ kull sena. “Din is-sena kellna interess qawwi u livell gholi minghand timijiet barranin. Naturalment dan jghin l-atleti Maltin ghax ikunu jistghu jesperjenzaw livell ta’ kompetizzjoni tajba gewwa pajjizhom stess.”

Izda dan ghadu biss bidu. “Kunfidenti li l-edizjoni ta’ l-2009 se tkun sahansitra ahjar. Qed naraw interess dejjem jikber min timijiet barranin Diga hemm timijiet mil l-iSvezja u Franza li kkonfermati flimkien mat-tim nazzjnali ta’ Wales u slezzjoni ta’ Northern Athletics mil l-Ingilterra. Dawn barra t-timijiet min Tunis, l-Egittu u l-Libja li dejjem ikunu mistednin. U l-applikazzjonijiet l-hin kollu dehlin.”

“Cert li dan se jkun ta’ preparazzjoni tajba ghal-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar.”

Kompetizjoni ohra li matul is-sena li ghaddiet tat sodisfazzjon kbir li l-atletika kienet dik tal-FISEC.

“Kuntent hafna b’dak li ghamlu l-atleti taghna,” kompla Chircop. “B’mod partikolari kien hemm Michael Fraser, l-atleta mwieled l-Ingilterra imma ta’ dixxendenza Maltija, li kien rivelazzjoni kbira fl-400m.”

Dak ta’ Fraser idahhalna f’argument iehor, wiehed li jdur madwar l-impatt li jista’ jkollhom dawn l-atleti fuq dawk lokali.

“Ahna naghmlu kundizzjoni – u li mhux kullhadd jaghmilha – li dawn l-atleti jkollhom passaport Malti. Iktar min hekk jien ma’ nistghax naghmel. Wara kollox, jekk xi hadd jigi fuqi u jghidli li ghandu passaport Malti mela jien m’ghandi l-ebda raguni biex inzommhom milli jikkompetu ghal Malta.”

Hawn Chircop jammetti li hemm iktar atleti li qed jesprimu xewqa simili. “Bhalissa qed insewgi atleta ta’ dixxendenza Maltija li jghix l-Awstalja. Huwa esprima interess qawwi li jigri ghal Malta fl-ispecjlita tieghu li hija l-400m fejn nahseb li huwa sahansitra ahjar min Fraser. Jekk huwa jigri ghal Malta, nahseb li se jkollna possibilitajiet kbar fil-400m relay,”

Izda huwa hawn li tidhol id-diffikulta ghaliex f’Malta diga hawn erba’ atleti ta’ livell tajjeb f’din l-ispecjalita. “Li nixtieq nara hu li l-atleti jkunu lesti jippruvaw specjalitajiet ohra. Per ezempju, filwaqt li ghandna abbundanza ta’ talent fl-400m donnu kullhadd jibza mill-400m hurdles. Nemmen li l-atleti kollha taghna kapaci jilhqu l-kwalifikazzjoni li hemm ghal din l-ispecjalita ghal Loghob tal-Pajjizi z-Zghar.”

Fattur posittiv li johrog mill-kuntatt ta’ Chircop ma’ atleti li jigru barra min Malta hija l-konferma li tohrog dwar it-talent li ghandna f’pajjizna. “Kont qed inhares lejn ir-rizultati ta’ l-atleti zghar fl-Awstralja u l-hinijiet miksuba mil l-atleti taghna huma ferm ahjar minnhom. Id-differenza tinsghab f’meta jilhqu l-erbatax-il sena ghax min hemm jibda johrog distakk fil-livell ta’ l-atleti. Nahseb li wasal iz-zmien li jsir studju serju biex naraw x’nistghu naghmlu halli nsibu risposta ghal din il-kwistjoni.”

L-assocjazzjoni qeghda tara x’jista’ jsir fejn jidhol il-gir fit-toroq.

“Barra t-trek ahna niehdu hsieb ukoll ir-Road Running u din is-sena kellna rizultati tajbin. Qed naraw kif nistghu ntejjbu dawn ir-rizultati tant li waqqafna kumitat apposta biex johrog b’idejat halli dawn jitjiebu.”

“Qed nippruvaw ukoll nincentivawhom biex jikkompetu fit-trek. Ilu sitt snin ma jkollna atleta Malti li jiehu sehem fil-long distance fil-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar u qed nittamaw li xi wiehed min dawn l-atleti jirnexxielu jbiddel dan”

Anke’ hawn Chircop jixtieq jara atleti jippruvaw affarijiet godda. “Ghandna atleti tajbin fil-5000m u l-10,000m izda hadd minnhom ma jipprova t-3,000m steeplechase.”

Certu affarijiet, pero’ qeghdin jinbidlu. “Ricentament organizzazjna cross country ghat-tfal ta’ l-iskejjel u kellna rispons fenomenali b’il fuq min 400 tifel u tifla. Dawn jaghtina hafna kuragg u qed naraw kif nistghu nergghu norganizzaw xi haga simili filwaqt li ntejbu fuq dawn ir-rizultati.”

Ir-rizultati jitjiebu wkoll grazzi ghax-xoghol ta’ l-atleti u l-isforz qatt ma jonqos. “Filwaqt li hafna sports ohra jieqfu waqt il-vaganzi tal-Milied, ahna gibna l-kowc Ingliz Mike McFarlance fil-gimgha tal-Milied biex l-isprinters u l-long jumpers taghna jkunu jistghu jithargu mieghu.”

Ir-raguni ghal dan hija ovvja: dik li jkun hemm l-ahjar preparament possibli ghal-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar.

“Il-mira tagha naturalment hija dik li nikkompetu bl-iktar tim b’sahhtu possibli f’kemm jista’ jkun events. Mill-GSSE se johorgu wkoll dawk l-atleti li ha jmorru fil-Mediterranean Games fejn ahna se nipprovaw li kull min jibah midalja jmur Pescara. L-istess jghodd ghal_Euroepean Team Cup fejn se nipprovaw immorru bl-iktar tim komplet possibli.”

“Hemm ukoll il-European Youth Olympic Forum li qed naghtuh importanza kbira ghaliex minnu johorgu l-elite athletes ta’ ghada. Iz-zghazagh dejjem jibqghu important hafna ghalina. Is-sena li ghaddiet morna Crystal Palace u gibna rizultati tajbin. Morna wkoll b’tim Brno kif saret it-tradizjoni taghna, anke’ jekk fil-verita qed nippruvaw insibu kompetizzjoni ahjar.”

U hija dik it-tfittxija kontinwa ghat-titjib li qed tissarraf fis-successi fl-atletika, jghidu x’jghidu l-unuri moghtija.

Din l-intervista dehret fil-harga ta' Dicembru tar-rivista Sportiv / This interview was published in the December issue of the magazine Sportiv.
 
Copyright 2010 Paul Grech: Writer