You Are Reading

0

[Triathlon] Iktar Sport ghal Rizultati Ahjar

Paul Grech Sunday, March 21, 2010 , ,
F'socjetà fejn is-success huwa kollox, mhux daqshekk komuni li ssib lil xi hadd lest jissagrifika dan ghall-beneficcju tal-gid komuni, wisq inqas klabb shih. Imma hija dik l-attitudni adottata mis-St Patrick's AC. Fil-quccata tal-ghanijiet tal-klabb hemm il-hsieb li l-isport huwa stil ta' hajja li jwassal ghal socjetà iktar attiva u, b'rizultat ta' dan, iktar b'sahhitha. Il-klabb mhux qieghed hemm sempliciment biex jara l-atleti tieghu jirbhu t-tlielaq – minkejja li huwa accettat li importanti li dan ukoll isir – imma wkoll biex jigbed lin-nies lejn l-isport, irrispettivament mill-kapacitajiet taghhom. Hija din il-filosofija li ghenithom jikbru fl-iktar klabb li ghandu atleti li jikkompetu taht ismu.

Tradizzjonalment, u kif jixhed l-isem tal-klabb, l-attività primarja kienet dik tal-atletika. Izda meta klabb jibda jikber, mieghu tizdied ukoll il-herqa li jkun hemm esperjenzi u sfidi godda. Kienet din il-herqa li wasslet ghat-twaqqif ta' sezzjoni ghac-ciklizmu f'nofs is-sena li ghaddiet. Mawra bir-rota fi Sqallija mmarkat l-ewwel attività ta' din is-sezzjoni, kif ukoll l-ewwel success taghha, hekk kif in-numru ta' partecipanti kien iktar minn darbtejn dak li originarjament kien mahsub.

U kien dan is-success li heggeg biex titwaqqaf ukoll sezzjoni li se tkun qed tiehu hsieb it-triathlon.

“Ilu jkollna domandi biex norganizzaw sezzjoni tat-triathlon fi hdan is-Saint Patrick's Athletic Club,” spjega Antoine Attard, President tal-istess klabb.

“Ghandna numru ta' membri fil-klabb li huma tri-atleti ta' certa reputazzjoni u success, fosthom Danica Bonello Spiteri, George Vella u Michael Gellel. Jigifieri t-triathlon kien estensjoni naturali ghalina hekk kif qed nespandu s-servizzi taghna biex inkunu nistghu nappoggjaw lil dawk li huma avventuruzi u qed ifittxu sfidi godda.”

“L-gharfien li stil ta' hajja sportiv jaghmel sens qieghed jikber,” huwa kompla. “Minkejja r-rizorsi limitati taghna se naghmlu dak kollu li nistghu biex nibnu struttura organizzata halli ninkoraggixxu lil dawk li jridu jadottaw stil ta' hajja simili. Ghall-bidu se naghtu servizzi bazici bhalma huma struzzjonijiet u post fejn sessjonijiet ta' informazzjoni jkunu jistghu jsiru. Imbaghad naraw kif nistghu nkomplu nikbru.”

Is-sezzjoni se tkun immexxija minn Cyprian Dalli, is-Segretarju tal-klabb, li ricentement beda jikkompeti wkoll fit-triathlon. Huwa hu l-mutur biex minn idea, is-sezzjoni tat-triathlon inghatat il-hajja.

“L-ghan ewlieni jimxi id f'id mal-missjoni ewlenija tas-St Patrick's AC, li hija dik li tippromwovi stil ta' hajja attiva permezz tal-isport,” huwa jghidilna, eku ta' dak li qal separatament il-President tal-klabb.

“L-attività taghna se tkun iffukata fuq zewg aspetti: dik li ninkoraggixxu atleti jippruvaw it-triathlon, specjalment f'dawk ix-xhur li fihom il-giri fit-tul ikun wieqaf, u li nheggu triatleti li s'issa m'ghandhomx klabb biex jinghaqdu maghna.”

“Il-membri tas-St Patrick's AC li digà qed jikkompetu fit-triathlon kienu entuzjasti hafna b'din l-idea. Fl-istess hin, dawk li s'issa jiffukaw biss fil-giri wkoll qed juru hafna interess fil-possibilità li jippruvaw it-triathlon fix-xhur li gejjin.”

Din l-inizjattiva sabet ukoll l-appogg tal-Malta Triathlon Association, kif ikkonferma l-President Manuel Azzopardi.

“Hija ahbar eccitanti hafna ghalina li wiehed mill-klabbs tal-giri ewlenin f'Malta ghazel li jwaqqaf sezzjoni tat-triathlon. L-MTA tqis dan bhala pass importanti ’l quddiem fl-inizjattivi taghha biex jingibdu iktar atleti lejn it-triathlon. L-isport tat-triathlon ma 'jisraqx' l-atleti lil sport ohra imma jsahhah fihom id-determinazzjoni favur l-isport b'mod generali. Il-fatt li atleta jiddeciedi li jipprova triathlon ma jfissirx li huwa jkun se jieqaf minn sport iehor. Anki jekk jiddeciedi li jiehu t-triathlon b'mod serju, il-probabbiltà hi li huwa mhux se jkun irid jieqaf jigri jew jiehu sehem fil-kompetizzjonijiet tac-ciklizmu. Jiena nqis it-triathlon bhala shab ta' sport iehor, iktar milli rivali.”

Azzopardi stqarr li l-assocjazzjoni hija lesta taghmel dak kollu possibbli biex tghin lil din is-sezzjoni.

“Ahna se noffru l-gwida biex titwaqqaf din is-sezzjoni. Nistghu nassistu fl-organizzazzjoni ta' kompetizzjoni tat-triathlon li l-klabb jista’ jaghzel li jtella’, u nistghu nghinu biex il-klabb jircievi l-assistenza kollha li jkollu bzonn. Certament li se nestendu l-kuntatti kollha li ghandna biex naraw li din is-sezzjoni ssib saqajha kemm jista' jkun malajr.”

Azzopardi huwa onest bizzejjed li jammetti li l-MTA hadet gost b'din l-inizjattiva mhux sempliciment ghax kiber in-numru ta' klabbs, imma wkoll ghaliex tista' tisfrutta, f'sens pozittiv, il-klabb ta' St Patrick's AC.

“Min-naha taghna, nisperaw li nibbenefikaw minn din is-sezzjoni wkoll permezz ta' postijiet fejn jistghu jiltaqghu l-atleti, ohrajn fejn jistghu jitharrgu, rizorsi umani u apparat. Is-sezzjoni se tkun ta' beneficcju ghaz-zewg nahat.”

“Il-possibilitajiet huma attraenti hafna. Bhalissa ghandna klabb wiehed biss, B'Kara St Joseph Sports Club, u s'issa l-atleti li riedu jiehdu sehem fit-Triathlon jew kienu jissiehbu ma' dan il-klabb jew inkella direttament mal-MTA. Issa se jkollhom alternattiva u dan se jfisser bidla shiha fil-mentalità. Anki affarijiet zghar, bhalma huma r-rapporti mit-tlielaq, se jkunu jinkludu t-tim li minnu gej l-atleta, u dan se jwassal ghal rivalità b'sahhitha li minnha jibbenefika kemm l-atleta kif ukoll l-isport.”

Ghalkemm Cyprian Dalli jishaq li “ghadu kmieni wisq biex din is-sezzjoni tibda tahseb halli torganizza t-tlielaq”, Manuel Azzopardi huwa kunfidenti li eventwalment dan se jsehh.

“Nahseb li se jasal punt fejn il-klabb jigi inkoraggit mill-atleti tieghu biex jorganizza xi tellieqa. Dan ifisser li l-klabb jibda jinvesti fl-apparat li huwa mehtieg ghal dawn it-tlielaq, li facilment jistghu jkunu inkluzi fil-kampjonati nazzjonali.”

“Fuq kollox, klabb gdid ifisser ukoll ideat godda.”

Dan l-artiklu deher fil-harga ta' l-20 ta' Marzu 2010 ta' l-GENSillum online.

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2010 Paul Grech: Writer