You Are Reading

0

L-Ingliz Li Qed Jghin il-Progress ta’ Gharghur FC

Paul Grech Friday, January 6, 2012 , ,

Ghal snin, l-uniku unur li Gharghur FC kienu jissieltu ghalih kien dak ta’ l-aghar tim f’Malta.  B’sensiela ta’ kampjonati jghalqu bihom fil-qiegh tat-Tielet Divizjoni, huma kienu jbaghtu biex jtemmu l-istagun b’iktar min ghaxar punti.

Is-sitwazzjoni bdiet tinbidel lejn nofs l-ewwel dicenju ta’ dan il-millenju biex, wara rebha ezilaranti fuq is-Siggiewi, l-Gharghur gew promossi bhala champions tat-Tielet Divizjoni l-istagun li ghadda.

Fost il-protagonisti ta’ dik il-promozzjoni kien hem mil-winger Ingliz Ben Perry-Acton.  Isem li ma jfisser xejn ghajr ghal dawk midhla tat-tim min dan ir-rahal izda li warajh hemm storja nteressanti. 

Dan ghaliex nannuh, Bill Perry, huwa leggenda tal-klabb tal-Blackpool ma min huwa laghab kwazi erba’ mitt loghba fejn skurja mija u dsatax-il gowl.  Fost dawn il-loghob kien hemm il-finali ta’ l-FA Cup fl-1953 fejn huwa skurja l-ahhar gowl tat-tim tieghu, dak li kkonferma rebha ta’ 4-3 fuq il-Bolton.

“Huwa kien wiehed mil l-iktar nies twajba li qatt iltqajt maghhom,” jghid Perry Acton dwar in-nannu famuz tieghu.  “Jekk titkellem mieghu ma kontx tkun taf li huwa kien rebah l-FA Cup jew li kien skurja l-gowl rebbieh.  Qatt ma’ kien jitkellem dwar dan.  Ghalih l-iktar haga mportanti kienet il-familja u huwa ragel li nhares lejh b’ammirazzjoni kbira.”

“Ghalija kien influwenza immense.  Huwa hadni ghal l-ewwel sessjoni tat-tahrig.  Kien jaghtini hafna pariri tajba u sal-llum ghadni niftakar dak li kien jghidli.  Kien influwenza kbira.”

Ben u Bill Perry bil-flokkijiet tal-Blackpool
L-influwenza ta’ nannuh tidher ukoll fl-ghazla ta’ klabbs ta’ Perry-Acton li wara li kien beda mal-Wigan inghaqad mal-Blackpool.  Eventwalment, pero’, gie deciz li huwa ma’ kienx jilhaq l-aspetattivi tal-klabb u l-kuntratt tieghu ma’ ggeddidx.

Dik id-decizjoni kienet wahda difficli ghalih biex jaccettha.  “Ma nghidx lit lift l-interess meta l-Blackpool ghazlu li jnehhuni, imma l-kunfidenza tieghi hadet daqqa.  Komplejt nilghab ma’ tim jismu Cliterhoe u l-kunfidenza tieghi regghet bdiet gejja lura.”

Dan, pero’, ma kienx bizzejjed biex izommu fir-Renju Unit.   “Ilhi nigi Malta min meta kont zghir.  L-genituri ghadnhom dar ghas-sajf f’ta Sliema u ghalhekk konnha nigu ta’ spiss.  Ghamilt sentejn nghid li rrid nitlaq mil l-Ingilgerra sakemm gurnata minnhom jien u t-tfajla tieghi iddeciedejna li kien wasal iz-zmien ma’ naghmlu dan il-pass.  Hsibna li m’ghandna xejn x’nitiflu u gejna noqghodu hawn.”

Ghalkemm huwa ma kellux illuzjonijiet li l-futbol setgha jatigh xoghol, huwa xorta prova jsib tim ma min jilghab. 

“Mil l-ewwel kelli l-hsieb li nsib klabb.  Mort ghal prova ma’ numru ta’ timijet tal-Premier bhal Hibernians u s-Sliema imma ma hareg xejn.  Imbaghad kien hem mil-Pieta li wrew interess u nghaqadt maghhom.  Ghamilt stagun hemm u mbaghad sena ilu nghaqadt mal-Gharghur FC”

Kien zwieg felici ghaliex temm l-istagun b’midalja ta’ champion madwar ghonqu.


“Kienu ta’ l-imgienen!” huwa jghid dwar ic-celebrazzjonijiet li segwew din il-promozzjoni.  “Il-villagg kollu jhobb il-futboll u l-mod drammatiku li biha ntemmet il-loghba (Gharghur rebhu 3-2 war l-hin barrani u wara li kienu 2-0 min taht sad-89 minuta)  kompla zied il-livell ta’ ecitament.  Il-festa ta wara kienet  inkredibli b’kullhadd kuntent, bil-loghob tan-nar u celebrazzjonijet li baqghu sejrin sa’ kmieni filghodu.  In-nies ghadhom jitkelmu fuqha s’issa u l-villag kollu ha spinta l-quddiem.”

Dan l-istagun il-Gharghur FC sejjer tajjeb fit-Tieni Divizjoni u ghadu fl-FA Trophy li jhalli f’Perry-Acton hajja t-tama li jirrepeti s-success ta’ nannuh ghalkemm fuq skala ferm izghar.

“Ghandna skwadra tajba b’tahlita ta’ zghazagh u esperjenza.  Ma narax ghalfejn m’ghandniex nkunu promossi.”

Il-verzjoni originali ta’ dan l-artiklu dehret fuq il-GENSillum (http://www.il-gensillum.com/). 

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2010 Paul Grech: Writer